Jedálny lístok

.

Jl 20.6

Vážení rodičia detí materskej školy!

V snahe sprehľadniť systém odoberania stravy v ZŠ s MŠ zo školskej jedálne zavádzame a upresňujeme nasledovné:

Prihlasovanie dieťaťa na stravovanie v ŠJ na školský rok 2020/2021
Začiatok stravovania v ŠJ v každom školskom roku podpísaním tlačiva “ Prihláška na stravovanie“ v MŠ.

1. Odhlasovanie a prihlasovanie dieťaťa na stravu:
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť, respektíve prihlásiť dieťa na stravu deň vopred a to:
- MATERSKÁ ŠKOLA /stravníci/ - telefonicky na číslo 048/ 4183349
- ZŠ - telefonicky na číslo 048/4183340 /ŠJ/
- zapísaním do zošita v šatni /chodba/.

Okrem pondelka alebo po sviatku. V pondelok o 8:00 sa berie na stravu skutočný stav detí v triede.
Ak sa stane, že dieťa príde do MŠ po 7:45 je potrebné túto skutočnosť nahlásiť telefonicky.

V pondelok už je potrebné odhlásiť/prihlásiť dieťa na utorok a ostatné dní v týždni tiež deň vopred.

V prvý deň choroby sa povoľuje zobrať si obed v čase 11:15 -11:30. Potrebné nahlásiť telefonicky.
Ostatné dni je nutné odhlásiť!

Ak dieťa / predškolák / ochorie a neodhlási sa zo stravy v termíne, dotácia na tento deň neplatí a zákonný zástupca dieťaťa platí plnú sumu.

Neodhlásený stravník sa považuje za prihláseného a za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje!

2. Formy úhrady za stravovanie:
Poplatky za celodennú stravu 
- MŠ  = 1,54 €
   z toho : desiata 0,38 € , obed 0,90€ , olovrant 0,26 € .
   Predškoláci : 0,34 €
- ZŠ = 0,01€

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 4,- € .

Platba
- bezhotovostným platobným stykom na číslo účtu: SK32 5600 0000 001275553004
- v hotovosti banka PRIMA

Zákonný zástupcovia dieťaťa sú povinní uhradiť finančný príspevok na stravovanie a réžiu na účet ŠJ do 20-teho dňa bežného mesiaca.
Upozorňujeme, že nedodržaním termínu sa porušuje školský poriadok a pri opakovanom porušovaní školského poriadku môže byť dieťa vylúčené zo zariadenia MŠ.

Preplatky sa odpočítavajú v bežnom mesiaci z predchádzajúceho mesiaca, vracajú sa po ukončení dochádzky v MŠ a ZŠ.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo iných dôvodov, ktoré sa tykajú školského stravovania, prosíme, obracať sa na vedúcu ŠJ p. Kulfasovú , č. mobilu 0911578923.

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322