Materská škola

O NÁS

Naša materská škola sa nachádza v krásnom dedinskom prostredí medzi horami. Okolitá príroda ponúka rôzne možnosti rozvoja detí v enviromentálnej oblasti každodennou realizáciou bádateľských aktivít, aktivít zameraných na spoznávanie a ochranu prírody, prírodných javov, uskutočňovanie turistických vychádzok. Ponúka tiež možnosť estetického vnímania a prežívania prírody. Areál školy poskytuje možnosti rôznorodých pohybových činností a hier využívaním športového ihriska na loptové hry, atletické športy, pieskoviska na tvoirvé hry detí, ihriska s preliezačkami na rozvoj obratnosti a trávnatú plochu na voľný pohyb a relaxáciu detí v tieni vysadených stromov. K dispozícii máme aj krytý altánok na skúmanie hmyzu a rastlín pod mikroskopom alebo na výtvarné  a iné tvorivé činnosti. V rámci vychádzok v obci realizujeme dopravnú výchovu dodržiavaním pravidiel cestnej premávky, poznávaním dopravných značiek.

Do výchovno-vzdelávacej činnosti začleňujeme aj rôzne exkurzie (návšteva miestneho múzeá, obecnej knižnice) a prednášky k aktuálnej téme (posedenie s poľovníkmi, horskými záchranármi a pod.).

Každoročne organizujeme akcie (Dni obce Malachov, Stridžie dni, Mikuláš, Vianočné trhy, Vianočná besiedka, Fašiangový karneval, Vynášanie Moreny, Deň matiek, Deň detí), ktorými obohacujeme výchovu a vzdelávanie o rozmer umeleckej kultúry a estetiky.

Zážitkovou formou (jesenné tvorivé dielne, zdobenie kraslíc, šarkaniáda) u detí rozvíjame vzťah k hodnotným umeleckým dielam a aktivitám.

Proces prebieha v triedach, ktoré sú prispôsobené veku dieťaťa a jeho potrebám. Materiálno-technické vybavenie tried nám umožňuje využívať digitálne technológie ako didaktické pomôcky, ktorými obohacujeme výchovno-vzdelávaí proces.

Triedy majú herňu, spálňu a na prízemí sa nachádza jedáleň. V materskej škole je miestnosť pohybových hier (vstupná hala do priestoru MŠ), kde sa uskutočňujú pohybové a relaxačné aktivity. K dispozícii máme aj školskú telocvičňu, v prípade priaznivého počasia využívame multifunkčné ihrisko nachádzajúce sa na školskom dvore.

 

VÍZIA

Chceme byť materskou školou, v ktorej deti budú rásť hlavou k múdrosti, rukami k šikovnosti a srdcom k ľudskosti.

 

ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola nám umožňuje zamerať sa na:

  •  prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytváranie pozitívnych postojov k prírode, rozvíjanie estetického vnímania, prežívania prírody, na porozumenie, že príroda sa mení, vyvíja, preto ju treba chrániť,
  • každodenné systematické realizovanie aktivít utvárajúcich a upevňujúcich vzťah a pozitívne postoje detí k zdravému životnému štýlu,
  • obohacovanie výchovy a vzdelávania o regionálnu výchovu a vzdelávanie regiónu Malachov (tradičná ľudová kultúra)
  • zapájanie sa do verejno-kultúrnych podujatí obce v spolupráci s kultúrnou komisiou obce (programom, výrobou darčekov, výstavou detských produktov, zúčastnením sa dňa obce, ...),
  • obohacovanie výchovy a vzdelávania o rozmer kognitívneho poznávania obce Malachov, prežívanie života v našej obci (historické osobnosti obce, symboly obce; exkurzie, návštevy: Kováčovie dom, knižnica, obecný úrad, ...),
  • vytvárania klímy spolupráce, úcty a tolerancie, rešpektovanie individuality každej osobnosti,
  • poskytovanie deťom čo najviac príležitostí na zmysluplné učenie sa hrou a objavovaním.

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322