Prevádzka materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Vekové zloženie detí:

  • I. trieda – Slnečnice - 4 –5 - 6– ročné deti
  • II. trieda – Nezábudky - 3 – 4 – ročné deti

V čase od 6.30 do 7.00 hod. a od 16.00 do 16.30 hod. sa všetky deti ráno schádzajú a popoludní rozchádzajú v triede "Slnečníc".

Zákonný zástupca privedie dieťa do MŠ do 7.45 hod. a prevezme ho zvyčajne po 15.00 hod.

V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosť ostatných detí.

 

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322