Odklad škol. dochádzky

Kedy sa odporúča odklad školskej dochádzky?

Odklad školskej dochádzky o jeden rok sa odporúča dieťaťu, ktoré má:

 • problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie jesť,
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek),
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
 • je neposedné a netrpezlivé,
 • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici,
 • má nejaké zdravotné problémy,
 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi.

Čo by mal ovládať budúci prvák?

 • samostatne sa obliecť a obuť
 • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi
 • samostatne sa najesť
 • samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • spočítať predmety do päť
 • interpretovať obsah krátkej rozprávky
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • kresliť pevné a neroztrasené línie
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi(hlava, krk, trup, ramená atď. postava je anatomicky správne rozložená)
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová atď.)
 • orientovať sa v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

Vstup do školy je jednou z najvýznamnejších udalostí v živote dieťaťa. O tom, či bude v škole šťastné, rozhoduje nielen správny výber školy, ale aj čas nástupu do nej.

A preto v súvislosti s týmito skutočnosťami je potrebné pre svoje dieťa vybrať tie najlepšie možnosti. Ak si neviete poradiť sami, pracovníci pedagogicko-psychologických poradní Vám radi pomôžu. 

Ako postupovať pri odklade povinnej školskej dochádzky?

O odklad povinnej školskej dochádzky žiada zákonný zástupca dieťaťa písomne riaditeľa školy. K žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky je potrebné predložiť odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie(CPPPaP)
Mládežnícka 34
974 01 Banská Bystrica
tel. číslo: 048/4134751 alebo 048/4134752
e-mail: cpppapbb@svsbb.sk

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322