Poplatky materskej školy

Poplatky materskej školy

  • dieťa od 3-5 rokov s trvalým pobytom v obci Malachov a dieťa s trvalým pobytom mimo obce Malachov 15,00 € mesačne
  • za prázdninovú činnosť za mesiac august 15,00€ mesačne

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa :

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane), ktorý predchádza školskému roku od ktorého sa má začať plniť povinnú školskú dochádzku, dosiahne vek 5 rokov.
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  4. ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

Poplatky za stravovanie

  • Celodenná strava je 1,19 € (desiata 0,28 € , obed 0,68 € a olovrant 0,23 €).
  • Réžia 3 € mesačne

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322