Poplatky materskej školy

Poplatky materskej školy

 • podľa VZN obce Malachov č. 96/2013 za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa vo veku od 2 rokov veku 20  € / mesiac.
 • Číslo účtu: SK50 5600 0000 0012 7555 2001
  Žiadame uviesť meno dieťaťa a MŠ, aby sme vedeli, že platba je za materskú školu.
  Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sa príspevok v MŠ neuhrádza za dieťa :

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane), ktorý predchádza školskému roku od ktorého sa má začať plniť povinnú školskú dochádzku, dosiahne vek 5 rokov.
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 4. ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

Jednorázové poplatky na školský rok

 • Triedny fond / ZRPŠ     15 €
 • Výtvarný materiál          15 €

Poplatky za stravovanie

 • je potrebné uhradiť na účet školskej jedálne SK32 5600 0000 0012 7555 3004 do 20-teho dňa bežného mesiaca
 • Celodenná strava je 1,19 € (desiata 0,28 € , obed 0,68 € a olovrant 0,23 €).
 • Réžia 3 € mesačne

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322